ГОЛЯМ ШЕФ

ТРЗ продукт/услуга + top of the line

 • администриране на трудови договори

 • допълнителни споразумения

 • заповеди за прекратяване

 • уведомления по член 62 алинея 4 от Кодекса на труда

 • трудови досиета, трудови книжки, УП2, УП3

 • служебни бележки за доход

 • обработка на болнични листове

 • изготвяне на рекапитулации

 • ведомости за заплати

 • индивидуални фишове за заплати

 • начисляване на отпуски и обезщетения по трудови договори

 • изчисляване на осигуровки и данъци, свързани с трудови и граждански договори

 • сметки за изплатени суми и служебни бележки

 • месечни декларации образец 1 и образец 6

 • годишни декларации

 • отчети и справки за заети лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за Националния статистически институт

 • справка по член 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за платени суми на ФЛ по нетрудови правоотношения

 • електронно банкиране (ние създаваме платежните нареждания за данъци и осигуровки на персонала, а вие ги потвърждавате чрез интернет банкирането на вашата банка)

 • плащане на заплати и осигуровки, данъци и всякакви други плащания за персонала по банков път

@kadikom ТРЗ / payroll услуги
електронно банкиране
kadikom.eu © EUTM