счетоводни продукти/услуги +

@ kadikom yearbook

годишно счетоводно приключване 2022

bookkeeping service enterprise edition @kadikom

счетоводител

SOHO bookkeeper @kadikom

счетоводна отчетност

bookkeeping GURU aleph null @kadikom

счетоводна услуга GURU aleph null

SOHO автоматизация & цифров преход

teleport office + automation out of the box @kadikom
счетоводни услуги
 • Изготвяме счетоводна политика и индивидуален сметкоплан

 • Обработваме първични счетоводни документи

 • Осчетоводяваме стопански операции

 • Начисляваме амортизации

 • Съставяме амортизационен план за дълготрайни активи

 • Изготвяме Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност

 • Подаваме VIES и ИНТРАСТАТ декларации

 • Обработваме отчети от касови апарати и извлечения от банкови сметки

 • Документи за командировки

 • Интернет банкиране

Въпреки че правилата за счетоводно отчитане се различават в зависимост от размера на вашето дружество, всички финансови отчети трябва да включват поне следното:

 • счетоводен баланс

 • отчет за приходите и разходите

 • обяснителни бележки.

Счетоводство на МСП и микропредприятия

Ако ръководите микробизнес или малко предприятие, следва да прилагате Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане (НСС) и опростен режим. По-леките правила за микропредприятията и малките и средни предприятия (МСП) могат да се различават и да включват следното:

 • изисквания за по-малко информация в бележките към отчетите

 • опростено публикуване на отчетите

 • опростена структура на счетоводния баланс и на отчета за приходите и разходите

 • освобождаване от задължението за оценка на натрупаните задължения и предоставените аванси в края на годината с изключение на разходите за суровини и консумативи, персонал, корекции на стойностите и данъци.

Свържете се с нас за по-подробна информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Сдружения и фондации

Предприятия - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ и независимо от категорията им, съставят годишните си финансови отчети на базата на националните счетоводни стандарти.

Свържете се с нас за по-подробна информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Международни стандарти за финансово отчитане *

Определени категории дружества, като например Европейското дружество - SE (Societas Europea), трябва да изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с единен набор от международни стандарти, наречен Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Тези стандарти се разработват от независим счетоводен орган – Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Свържете се с нас за повече информация за нашите bookkeeping and payroll services.*

райони на обслужване уеб
Варна - Владислав Варненчик, Кайсиева градина, Възраждане, Трошево, Младост, Победа, Варна център, Христо Ботев, Аспарухово, Галата, Чайка, Константин и Елена, Златни пясъци; Бургас; Добрич; Балчик; Шумен; Сливен; Велико Търново; Габрово; Русе; Враца; Плевен; Стара Загора; Асеновград; Благоевград; Хасково; Пловдив; София
счетоводител + AI
kadikom.eu © EUTM