Счетоводни услуги ++

счетоводно GURU Aleph Null

master class

@ kadikom yearbook

годишно счетоводно приключване

bookkeeping service enterprise edition @kadikom

счетоводител

SOHO bookkeeper @kadikom

счетоводна отчетност

bookkeeping GURU aleph null @kadikom

счетоводна услуга GURU aleph null

SOHO автоматизация & цифров преход

teleport office + automation out of the box @kadikom
счетоводни услуги

Въпреки че правилата за счетоводно отчитане се различават в зависимост от размера на вашето дружество, всички финансови отчети трябва да включват поне следното:

Счетоводство на МСП и микропредприятия

Ако ръководите микробизнес или малко предприятие, следва да прилагате Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане (НСС) и опростен режим. По-леките правила за микропредприятията и малките и средни предприятия (МСП) могат да се различават и да включват следното:

Свържете се с нас за по-подробна информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Сдружения и фондации

Предприятия - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ и независимо от категорията им, съставят годишните си финансови отчети на базата на националните счетоводни стандарти.

Свържете се с нас за по-подробна информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Международни стандарти за финансово отчитане *

Определени категории дружества, като например Европейското дружество - SE (Societas Europea), трябва да изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с единен набор от международни стандарти, наречен Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Тези стандарти се разработват от независим счетоводен орган – Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), след което се приемат от ЕС.

Свържете се с нас за повече информация за нашите bookkeeping and payroll services.*

счетоводител + AI
kadikom © EUTM