ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ и ПОСТУЛАТИ

 • Съдържанието, предоставено на този сайт, е лицензирано съгласно лиценз Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

 • Съдържанието следва принципа "Такова, каквото е".

 • Това означава, че ние, като Доставчик на съдържание, не носим отговорност по отношение на предоставената информация и за вреди, произтичащи от нейното използване и субективно възприемане.

 • Лицензирането по договор на Creative Commons само по себе си не засяга собствеността върху авторските права.

 • Това не означава, че ти, като потребител, можеш да правиш каквото поискаш с нашите материали. Те не са свободни от авторски права. Ние, като създатели на съдържание, избираме да го споделим при определени условия.

 • Ако нарушиш лиценза като използваш материали по неразрешен начин, се прилагат стандартните разпоредби за авторското право.

 • Ние зачитаме авторските права на другите и уважаваме правото на създателите на съдържание да контролират използването на работата си. Ще сме благодарни, ако и ти, като потребител на нашето съдържание, се ръководиш от същите принципи.

 • Съдържанието от уебсайтове на трети страни е обект на техните собствени ограничения за авторски права. Виж съответния сайт за повече информация.

 • Ние разработваме и актуализираме съдържанието на нашия сайт в съответствие с препоръките на Консорциума на световната мрежа (W3C) за електронна достъпност за хора с увреждания, възрастни хора и хора, живеещи в развиващи се от технологична гледна точка страни.

НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

отговаря в голяма степен на основните елементи за използваемост на уебсайтовете:

   • добро функциониране на компютри, таблети и смартфони

   • общо време за зареждане на уебсайта

   • видимост на основните раздели на сайта, които са лесно разпознаваеми чрез менюта с ясни раздели

   • видимост на достъпа до началната страница чрез връзки в основното меню или в заглавната част на всяка страница

   • видимост на връзките, които са лесно разпознаваеми на фона на общия текст, включително чрез подчертаване

   • разполагане на информацията за контакти на ясно и видимо място на страниците

   • ясна карта на сайта, която помага за класифициране на информацията

   • съвместимост с всички браузъри, видове устройства и операционни системи

НАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ

е достъпно за гласово възпроизвеждане чрез Google Assistant - виртуален асистент, работещ с изкуствен интелект, разработен от Google, който е достъпен предимно на мобилни и интелигентни домашни устройства.

Работим усилено по интеграция с екранни четци и инструменти за достъпност като ChromeVox, NVDA, JAWS, VoiceOver, Google lens технология за разпознаване на изображения.

Read aloud voice option - Microsoft Kalina online (BG)

НИЕ ПИШЕМ

на български език, като съдействаме на Google да подобри смисловия превод в своите услуги Гугъл Асистент и Google Translate. Чрез Google Translate съдържанието на сайта е достъпно на всички поддържани от Гугъл Преводач езици. Поради специфичните особености на невронния машинен превод, някои думи, изрази и лингвистични конструкции са изписани в сайта по различен начин (английски, латински, градски жаргон).

ГЕО НАСТРОЙКИ

Ние не блокираме потребители и клиенти по географски принцип - известно като гео блокиране. Не ограничаваме достъпа до нашите онлайн услуги въз основа на IP адреса, гражданството или географското местоположение. Въпреки това, можем да откажем достъп, когато това се изисква от специфично национално законодателство.

Формулярите намиращи се на сайта за оферта/цена са валидни във всички приложими територии.

Ние не пренасочваме потребители към специфична езикова версия и географски район. Не поддържаме многоезикови версии с идентично съдържание. Всеки потребител на сайта може да използва инструментите за достъпност и машинен превод на удобен за него език.

Ние не променяме продуктовите оферти, търговските условия или цените на нашите онлайн услуги въз основа на географските данни на клиентите, като например техния IP адрес, местожителство или начин на плащане.

Нашият сайт отговаря на изискванията на Регламента относно блокирането на географски принцип.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

регулират отношенията между нас, КАДИКОМ ЕООД, ЕИК 202898663, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и теб, като потребител на сайта. Ще те назовем по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на услуги на информационното общество.

Уебсайтът съдържа информация относно предоставяни от Доставчика услуги за търговци и физически лица по:

ПРЕДМЕТЪТ

на самите услуги е изключен от обхвата на Общите условия и се урежда от специалното гражданско законодателство на Република България (BG) с отделен договор между страните.

ОБХВАТЪТ

Общите условия действат от момента на първото ти достъпване на информацията на сайта до момента на преустановяване на използването й.

Ти, като ползвател, имаш право да използваш информацията добросъвестно и по предназначение. Не трябва да използваш софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения за другите ползватели.

Не можеш да използваш информацията в противоречие с приложимото законодателство.

С оглед актуализиране на сайта, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, имаме право да ограничим или преустановим достъпа до сайта.

НИЕ, КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ

и като интернет потребители, държим нашите собствени лични данни да бъдат защитени и да не се злоупотребява с тях. Ще постъпим по същия отговорен начин и за твоите.

Ние не събираме информация за теб чрез "бисквитки". Както ще забележиш при първото си посещение на сайта, сме предоставили тази възможност на Гугъл, а ти, както и ние, се доверяваме на интернет гиганта за сигурността. Повече за това, как Гугъл обработва бисквитките, можеш да намериш ето тук.

Ние не събираме никаква лична информация за теб. При нас постъпва единствено обобщена, анонимизирана извадка за общия брой посещения, интерес към съдържание, използвана операционна система. Тези данни не те разкриват пред нас, но ни помагат да подобряваме съдържанието и използваемостта на сайта.

При разглеждане на целева страница на продукт/услуга, ще забележиш бутон за формуляр за предоставяне на оферта и цена за услуга. Обръщаме ти внимание, че можеш да попълниш исканата информация, само и единствено, ако си законен представител, управител, собственик или пълномощник на регистриран бизнес или физическо лице - търговец. В този случай влизат в действие специалните правила за идентификационните данни за търговеца, а това изключва приложното поле на Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД / GDPR). Написали сме повече за този регламент ето тук.

Ако преценим, че трябва да добавим нещо важно, ще изменим тези Общи условия.

За всичко останало се прилага действащото законодателство в Република България (BG).

ЖЕЛАЕМ ТИ

максимално потребителско изживяване (mAX UX) и ползотворна работа с нашия сайт.

И НЕКА СИЛАТА БЪДЕ С ТЕБ

Настоящите общи условия влизат в сила на 12.11.2021 година.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА ©

kadikom.eu © EUTM is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

kadikom е търговска марка на ЕС (EUTM 018608835)

The support team is here to help

kadikom.eu © EUTM