ТРЗ продукти/услуги +

security check

 • ТРЗ

 • ведомости за заплати

 • фишове за заплати

 • осигурителни вноски

 • почивки и отпуски

 • обработка на болнични листове

 • правилник за вътрешния трудов ред

 • работно време

Когато наемате служители, трябва да спазвате минималните изисквания, определени в трудовото законодателство по отношение на условията на заетост, промените в трудовите договори и консултациите с персонала.

Условия на заетост

Когато наемате служители, трябва да им предоставите писмена информация за условията на труд. В идеалния случай трябва да предоставите на служителите си условията на труд на първия работен ден или преди него.

В договорите на вашите служители или еквивалентни писмени заявления, в които са посочени условията на труд — като например писма за поемане на ангажимент — трябва да е включена поне следната информация:

 • страни по трудовия договор (работодател и наето лице)

 • място на работа — ако няма фиксирано място на работа, трябва да подчертаете, че служителят ще работи на различни места и да посочите къде е регистрирано вашето предприятие

 • наименование, ранг, категория на длъжността и длъжностна характеристика / кратко описание на задачите

 • начална дата

 • очаквана продължителност на трудовото правоотношение, ако става въпрос за временен договор

 • размер на платения годишен отпуск

 • срок на предизвестие при прекратяване на договора от ваша страна или от страна на служителя

 • първоначална основна заплата, периодичност на плащането и други елементи на възнаграждението

 • продължителност на нормалния работен ден или работна седмица (работно време)

 • правила в колективните трудови договори, регулиращи условията на работа на служителя, ако има такива

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Промени в договорите на персонала

Като работодател трябва да информирате служителите си писмено за всички промени в техните условия на труд. Ако промяната се дължи на изменение в закона или съответните административни разпоредби, не е необходимо да им предоставяте писмен документ, с който се изменя първоначалният договор.

Ако се налага вашите служители да работят повече от един месец в друга страна (включително случаи на командироване на работници), трябва предварително да ги информирате относно:

 • продължителността на работата зад граница

 • валутата, която ще се използва за плащане на заплатата им

 • надбавките, на които може да имат право, докато работят в чужбина

 • условията за тяхното завръщане

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Информиране на работниците и извършване на консултации с тях

Ако във вашето предприятие в страна от ЕС работят поне 50 души, включително на срочни трудови договори (или поне 20, ако става дума за клон на по-голямо предприятие), вие сте правно задължен да:

 • информирате служителите си за скорошни и вероятни бъдещи промени в дейностите на предприятието и неговото икономическо положение

 • информирате служителите си и да провеждате консултации с тях относно текущото положение със заетостта и евентуални промени в него в бъдеще

 • информирате служителите си и да провеждате консултации с тях относно евентуални значителни промени в организацията на работата или в договорните отношения

Трябва да се уверите, че предоставяте информацията навреме, така че представителите на служителите да имат достатъчно време да се подготвят за консултации по всички свързани с това въпроси.

Представителите на служителите (и всички експерти, които им помагат) не могат да съобщават на персонала или на трети страни поверителна информация, която сте споделили с тях.

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Освен договори за работа на пълно работно време можете да предложите на вашите служители и други видове трудови договори. Не забравяйте, че трябва да спазвате принципа на недискриминация, когато използвате нестандартни форми на заетост. Такива форми на заетост са:

Работа на срочен договор

Трябва да предоставите на служителите си на срочен договор същите условия на заетост като на вашите служители на постоянен договор, включително заплащане, отпуски, срокове за предизвестие и други права и обезщетения, свързани с тяхната работа. Като работодател сте задължен да информирате служителите си, работещи на срочен договор, когато се освободят постоянни работни места.

Преди служителите ви да започнат работа, трябва да ги информирате за всички евентуални рискове, свързани с нея, включително за необходимите специални квалификации, умения или медицинско наблюдение.

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Работа на непълно работно време

Трябва да предложите на своите служители, които работят на непълно работно време, същите условия на труд като на работещите на пълно работно време, включително заплащане, отпуски, периоди на предизвестие и други права и обезщетения, свързани с тяхната работа.

Когато е възможно, трябва да се опитате да удовлетворите исканията на служителите си, ако те желаят промени в работния си график, например като:

 • преминаване от пълно на непълно работно време

 • преминаване от непълно на пълно работно време

 • увеличаване на работното време

Не можете да освободите служител, който е отказал да премине от непълно на пълно работно време или обратното.

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

Работа чрез агенции за временна заетост

Когато наемате служители чрез агенция за временна заетост, трябва да им предоставите най-малко същите основни условия на труд и заетост като на вашите служители, работещи на постоянни трудови договори. Това включва заплащане, работно време, извънреден труд, почивки, време за почивка, нощни смени и отпуски. Трябва да им гарантирате същия достъп до общите помещения, които са на разположение на вашия персонал, работещ на постоянни трудови договори, като столове, детски заведения и транспортни услуги, освен ако няма обективни причини за различно третиране.

Трябва да информирате наетите чрез агенция за временна заетост служители, ако се освободят работни места. След като временното им назначение приключи, можете да ги наемете директно, ако желаете.

Преди да започнат работа, трябва да информирате вашите служители, наети чрез агенция за временна заетост, за всички възможни рискове, свързани с тяхната работа, включително за необходимите специални квалификации, умения или медицинско наблюдение.

Свържете се с нас за повече информация за нашите счетоводни & ТРЗ услуги.

райони на обслужване уеб
България (BG)Варна; Бургас; Добрич; Балчик; Шумен; Сливен; Велико Търново; Габрово; Русе; Враца; Плевен; Стара Загора; Асеновград; Благоевград; Хасково; Пловдив; София Европа (EU)
ТРЗ & payroll
kadikom.eu © EUTM