Jedi Order ++

В качеството си на работодател трябва да осигурите безопасни и здравословни условия на труд за вашите служители във всички аспекти, свързани с работата. Това означава, че трябва да оцените всички рискове, на които могат да бъдат изложени вашите служители, и да въведете превантивни и защитни мерки, като например предоставяне на всички работници на необходимата информация и обучение относно здравето и безопасността при работа. 

Понякога може да е необходимо да вземете допълнителни мерки, например за да предотвратите опасни ситуации и да осигурите обучение по първа помощ, противопожарна безопасност и евакуация на работниците. Трябва също така да назначите поне един обучен служител да следи за спазването на тези мерки.

Оценка на риска

Има определени действия, които трябва да предприемете, когато извършвате оценка на риска:

Когато извършвате оценка на риска, трябва да обърнете внимание и на работниците, които може да са особено уязвими, както и на другите лица, които може да присъстват във вашите помещения, например изпълнители или посетители.

След като установите опасностите и възможните последици от тях, трябва да оцените и степенувате рисковете по значимост. Трябва също така да проверите дали има законови задължения. Те могат да са описани подробно в спецификации за оценка на риска или да са свързани със специфично обучение на работниците по отношение на даден риск или сектор на дейност.

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Документиране на рисковете

След като извършите оценка на риска, трябва да документирате резултатите. Не съществуват конкретни изисквания на ЕС, но е препоръчително писменият документ да съдържа поне:

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

Ако не разполагате с необходимите компетентности, за да извършите оценка на риска или да организирате превантивни и защитни мерки във вашето предприятие, ще трябва да се обърнете към специалист по здравословни и безопасни условия на труд.

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

ХРАНИЛИЩЕ ЗА ДОКУМЕНТИ

kadikom.eu_zbut_sample_01.pdf
примерна ЗАПОВЕД за възлагане
kadikom.eu_zbut_sample_02.pdf
примерна ПРОГРАМА за оценка
kadikom.eu_zbut_sample_03.pdf
примерна ЗАПОВЕД за начало
райони на обслужване уеб: Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Австралия и Антарктида
kadikom © EUTM