здрав дух, здраво тяло

Правни услуги + mens sana in corpore sano

Ideas Powered for Business SME Fund 2023

pro bono *доброволно, без заплащане, при определени условия

Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и обхваща периода от 23 януари 2023 г. до 15 декември 2023 г.

Финансовите средства са ограничени и ще бъдат отпуснати по реда на кандидатстване.

Закрилата на ИС е абсолютна необходимост в ерата на цифровите технологии. Това е единственият законен начин да избегнете копирането или използването без позволение на вашите уникални идеи, продукти или услуги. Закрилата на ИС може да обхваща много различни активи, а именно марки, дизайни, патенти, корпоративна идентичност, продукти, услуги и процеси.

Фондът за МСП предлага финансова подкрепа за МСП, установени в Европейския съюз. Заявлението може да бъде подадено от собственик, служител или упълномощен представител на МСП от ЕС, действащ от негово име.

Безвъзмездните средства се превеждат директно на МСП.

Свържете се с нас за повече информация за нашите legal & B2B services.

pro bono intellectual property professionals by KADIKOM
илюстрация: "Pro bono" / CC BY-NC-ND 4.0

Търговско право

Облигационно право

Трудово и осигурително право

Данъчно право

Право на интелектуалната собственост

Регистрирайте и защитете вашата интелектуална собственост - марка, образец, топология. Процедури и заявки пред Патентното ведомство на Република България (BPO), Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO), Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP), или Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Заявки за класификация на съдържанието - PEGI, IARC, USK, BBFC.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вие сте притежател на марка. Най-важната част от живота на вашата марка тепърва започва.

 • Марките са знаци, използвани в търговията за разпознаване на продукти или услуги.

 • Марката е символът, чрез който вашите клиенти ви разпознават. Тя ви отличава от конкуренцията. Ако я регистрирате, можете да я защитите и надграждате.

 • В някои държави можете да получите закрила, дори ако вашата марка не е регистрирана — достатъчно е да я използвате. Съветваме ви обаче да я регистрирате, за да получите най-добрата закрила.

 • Единственото условие е регистрираната марка да бъде с ясни параметри. В противен случай нито вие, нито конкурентите ви ще знаят какво покрива.

Малко теория

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие. Интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека.

Марките са знак за произход за потребителите.

Дизайните определят външния вид на продуктите.

Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми.

Патентите осигуряват защита на техническите изобретения във всички области на техниката.

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

Свържете се с нас, за да разберете повече за нашите правни & B2B услуги.

Потребителско право

Когато продавате стока или услуга на потребител онлайн или чрез други средства за комуникация от разстояние, потребителят има право да върне стоката или да откаже услугата в срок от 14 дни. Това се нарича срок за отказ.

Трябва да предоставите поне 2-годишна законова гаранция като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата.

Имайте предвид, че всички публични изявления, които правите за своите стоки (особено в реклама или на етикетите на стоките), са правно обвързващи за вас.

Ако сте търговец на дребно, вашите клиенти могат да поискат обезщетение в рамките на законовата гаранция, ако дадена стока: не съответства на описанието; има различни характеристики от рекламирания или показания на клиента модел; не е годна за употреба (за обичайна употреба или за специална употреба, за която клиентът е направил поръчка и вие сте я приели); не притежава обичайните качества и характеристики за продуктите от същия вид; не е инсталирана правилно — или от вас, или от клиента — поради неправилни указания.

Вашите клиенти имат право да поискат от вас, без да заплащат нищо (пощенски разходи, труд, материали и т.н.) - поправка; замяна; намаляване на цената на продукта; анулиране на договора и цялостно възстановяване на техните разходи.

Можете също така да предложите на клиента допълнителна търговска гаранция. Тя може да бъде включена в цената на продукта или да бъде заплатена допълнително.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Решаване на спорове с клиенти

 • Алтернативно/Онлайн решаване на спорове

 • Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Ако искате да разширите дейността на вашето дружество в друга страна от ЕС, може да създадете европейско дружество. Европейското дружество, известно още като SE (Societas Europea — на латински), е вид публично акционерно дружество, което ви дава възможност да осъществявате стопанска дейност в различни европейски държави въз основа на единен набор от правила.

Учредяване на европейско дружество (SE)

Учредяването на европейско дружество води до следните няколко предимства:

 • по-лесно извършване на стопанска дейност в повече от една страна от ЕС — можете да реорганизирате дейностите си в рамките на единна европейска търговска марка и да управлявате своята стопанска дейност без да създавате мрежа от дъщерни предприятия

 • по-голяма мобилност на единния пазар. Можете например да прехвърлите вашето седалище в друга страна от ЕС без да се налага да закривате дружеството

 • установена рамка за участието на персонала, който работи в повече от една страна, в управлението на вашето предприятие

 • ако притежавате европейско дружество, можете да създадете едно или повече дъщерни дружества, които също са европейски дружества

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Правила за европейско дружество (SE)

Трябва да спазвате счетоводните правила за публични акционерни дружества в страната от ЕС, в която е регистрирано дружеството ви.

Ако вашето европейско дружество е:

 • кредитна или финансова институция

 • застрахователно предприятие

ще трябва да спазвате националните правила за този вид дружества.

По принцип във всички страни от ЕС важат едни и същи правила за европейските дружества. Въпреки това в зависимост от страната, в която е установено европейското дружество, може да има различни правила за някои аспекти.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Ако търсите нови възможности за бизнес, можете да обмислите сливане с друго дружество или неговото поглъщане. Долупосочените правила се отнасят до дружествата с ограничена отговорност, установени в поне две различни държави от ЕС. Правилата на ЕС трябва да се прилагат за сливания, когато:

 • вашето дружество купува едно или повече други дружества, намиращи се в друга държава от ЕС (сливане чрез придобиване)

 • две или повече дружества прехвърлят всичките си активи и пасиви на изцяло ново дружество, което вие сте учредили (сливане чрез учредяване)

 • дадено дружество прехвърля всичките си активи и пасиви на вашето дружество, което вече притежава всички негови ценни книжа (сливане чрез поглъщане)

Подготовка на документацията (общ план)

Когато вашето дружество участва в сливане, трябва да изготвите документ, наречен общ план на сливането, който трябва да съдържа най-малко следното:

 • име и седалище на всяко от участващите дружества, както и на дружеството, което ще бъде създадено в резултат от сливането

 • съотношение и условия на разпределянето, които ще важат при обмена на ценни книжа (например колко от акциите на придобиващото дружество ще бъдат предложени на акционерите на придобитите дружества) и сумите за плащания в брой (ако е приложимо)

 • вероятни последици за служителите

 • дата, от която новите притежатели на ценни книжа на дружеството, създадено в резултат от сливането, ще имат право на дивиденти

 • устав на дружеството, получено в резултат на сливането

 • процедури във връзка със стъпките, които служителите трябва да предприемат в отношенията си с членовете на управителния съвет на дружеството, получено в резултат на сливането (когато е уместно)

 • информация за оценката на активите и пасивите, които ще бъдат прехвърлени на дружеството, създадено в резултат на сливането

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Знаете ли кога Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД / GDPR) се прилага към вашето предприятие? Уверете се, че сте наясно какво представляват личните данни и какви са отговорностите ви при тяхното обработване и наблюдение във вашето дружество. Вижте кога е необходимо да поддържате регистър на вашите дейности по ОРЗД и какви са правилата и санкциите при нарушения.

Кога се прилага Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)?

ОРЗД се прилага, ако:

 • вашето дружество обработва лични данни и е базирано в ЕС, независимо от това къде се извършва самата обработка на данните

 • вашето дружество е установено извън ЕС, но обработва лични данни във връзка с предлагането на стоки или услуги на физически лица в ЕС или наблюдава поведението на физически лица в Съюза

Дружествата, установени извън ЕС, които обработват лични данни на граждани на Съюза, трябва да определят свой представител в ЕС.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Кога не се прилага Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)?

ОРЗД не се прилага, ако:

 • субектът на данните е починал

 • субектът на данните е юридическо лице

 • обработването се извършва от лице, извършващо действия за цели извън неговата търговска или стопанска дейност или професия

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Какво означава „лични данни"?

Под лични данни се разбира всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, наричано още субект на данните. Личните данни включват информация, като например:

 • име

 • адрес

 • номер на лична карта/паспорт

 • доход

 • културен профил

 • адрес по интернет протокол (IP адрес)

 • данните, съхранявани от болници или лекари, които еднозначно идентифицират дадено лице за целите на здравеопазването

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Кой обработва личните данни?

При обработването личните данни могат да преминават през различни дружества или организации. В рамките на този цикъл има два основни профила, които се занимават с обработката на лични данни:

 • администратор на лични данни — взема решение за целите и начина на обработването на личните данни

 • обработващ лични данни — съхранява и обработва данни от името на администратор на лични данни

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Кой наблюдава как се обработват личните данни в рамките на дадено дружество?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД), което може да е назначено от дружеството, наблюдава обработката на личните данни и предоставя информация и съвети на служителите, обработващи лични данни, във връзка с техните задължения. ДЛЗД си сътрудничи със съответния орган за защита на данните (ОЗД) и осъществява връзката между органа и физически лица.

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Кога следва да назначите длъжностно лице по защита на данните?

Вашето дружество има задължение да назначи ДЛЗД, когато:

 • редовно или систематично наблюдава поведението на физически лица или обработва специални категории данни

 • обработването на данни е основна стопанска дейност

 • обработват се данни в голям мащаб

Например ако дружеството ви обработва лични данни за нуждите на целенасочената реклама чрез търсачки въз основа на онлайн поведението на хората, то задължително трябва да има длъжностно лице по защита на данните. Ако обаче изпращате рекламни материали на вашите клиенти само веднъж годишно, тогава дружеството ви не се нуждае от длъжностно лице по защита на данните. По подобен начин, ако сте лекар и събирате данни за здравето на пациентите си, вероятно не е необходимо да има ДЛЗД. Ако обаче обработвате лични данни, свързани с генетиката и здравето, за дадена болница, тогава е необходимо да бъде назначено ДЛЗД.

ДЛЗД може да бъде член на персонала на вашата организация или да бъде наето отвън въз основа на договор за предоставяне на услуга. ДЛЗД може да бъде физическо лице или структура в рамките на дадена организация.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

правен съветник & довереник
kadikom.eu © EUTM