law & order

Юридически услуги & правна помощ

+ dum spiro spero

Право на интелектуалната собственост

Регистрирайте и защитете вашата интелектуална собственост - марка, образец, топология. Процедури и заявки пред Патентното ведомство на Република България (BPO), Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост (EUIPO), Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс (BOIP), или Световната организация за интелектуална собственост (WIPO). Заявки за класификация на съдържанието - PEGI, IARC, USK, BBFC.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Вие сте притежател на марка. Най-важната част от живота на вашата марка тепърва започва.

Малко теория

Концепцията за интелектуалната собственост (ИС) е ясна и се прилага от дълго време. Навсякъде, където отидем, ние сме заобиколени от интелектуална собственост.

Мислите и идеите сами по себе си не попадат в обхвата на това понятие. Интелектуалната собственост определя и защитава иновациите и творенията, създадени от човека.

Марките са знак за произход за потребителите.

Дизайните определят външния вид на продуктите.

Авторските права са свързани с авторски творби, като книги, музика, картини, скулптури и филми.

Патентите осигуряват защита на техническите изобретения във всички области на техниката.

Интелектуалната собственост е отплата за новаторите и дава възможност на всички да се ползват от техните постижения.

Свържете се с нас, за да разберете повече за нашите правни & B2B услуги.

Ideas Powered for Business SME Fund 2024 

pro bono *доброволно, без заплащане, при определени условия

Фондът за МСП „Ideas Powered for Business“ е схема за отпускане на безвъзмездни средства, чиято цел е да подпомага правата на интелектуална собственост (ИС) на малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Фондът е инициатива на Европейската комисия, която се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и обхваща периода от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г.

Финансовите средства са ограничени и ще бъдат отпуснати по реда на кандидатстване.

Закрилата на ИС е абсолютна необходимост в ерата на цифровите технологии. Това е единственият законен начин да избегнете копирането или използването без позволение на вашите уникални идеи, продукти или услуги. Закрилата на ИС може да обхваща много различни активи, а именно марки, дизайни, патенти, корпоративна идентичност, продукти, услуги и процеси.

Фондът за МСП предлага финансова подкрепа за МСП, установени в Европейския съюз. Заявлението може да бъде подадено от собственик, служител или упълномощен представител на МСП от ЕС, действащ от негово име. 

Безвъзмездните средства се превеждат директно на МСП.

Свържете се с нас за повече информация за нашите legal & B2B services.

Търговско право

Облигационно право

Трудово и осигурително право

Данъчно право

Потребителско право

Когато продавате стока или услуга на потребител онлайн или чрез други средства за комуникация от разстояние, потребителят има право да върне стоката или да откаже услугата в срок от 14 дни. Това се нарича срок за отказ.

Трябва да предоставите поне 2-годишна законова гаранция като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата.

Имайте предвид, че всички публични изявления, които правите за своите стоки (особено в реклама или на етикетите на стоките), са правно обвързващи за вас.

Ако сте търговец на дребно, вашите клиенти могат да поискат обезщетение в рамките на законовата гаранция, ако дадена стока: не съответства на описанието; има различни характеристики от рекламирания или показания на клиента модел; не е годна за употреба (за обичайна употреба или за специална употреба, за която клиентът е направил поръчка и вие сте я приели); не притежава обичайните качества и характеристики за продуктите от същия вид; не е инсталирана правилно — или от вас, или от клиента — поради неправилни указания.

Вашите клиенти имат право да поискат от вас, без да заплащат нищо (пощенски разходи, труд, материали и т.н.) - поправка; замяна; намаляване на цената на продукта; анулиране на договора и цялостно възстановяване на техните разходи.

Можете също така да предложите на клиента допълнителна търговска гаранция. Тя може да бъде включена в цената на продукта или да бъде заплатена допълнително. 

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Решаване на спорове с клиенти

Ако искате да разширите дейността на вашето дружество в друга страна от ЕС, може да създадете европейско дружество. Европейското дружество, известно още като SE (Societas Europea — на латински), е вид публично акционерно дружество, което ви дава възможност да осъществявате стопанска дейност в различни европейски държави въз основа на единен набор от правила.

Учредяване на европейско дружество (SE)

Учредяването на европейско дружество води до следните няколко предимства:

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Правила за европейско дружество (SE)

Трябва да спазвате счетоводните правила за публични акционерни дружества в страната от ЕС, в която е регистрирано дружеството ви.

Ако вашето европейско дружество е:

ще трябва да спазвате националните правила за този вид дружества.

По принцип във всички страни от ЕС важат едни и същи правила за европейските дружества. Въпреки това в зависимост от страната, в която е установено европейското дружество, може да има различни правила за някои аспекти.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Ако търсите нови възможности за бизнес, можете да обмислите сливане с друго дружество или неговото поглъщане. Долупосочените правила се отнасят до дружествата с ограничена отговорност, установени в поне две различни държави от ЕС. Правилата на ЕС трябва да се прилагат за сливания, когато:

Подготовка на документацията (общ план)

Когато вашето дружество участва в сливане, трябва да изготвите документ, наречен общ план на сливането, който трябва да съдържа най-малко следното:

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Знаете ли кога Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД / GDPR) се прилага към вашето предприятие? Уверете се, че сте наясно какво представляват личните данни и какви са отговорностите ви при тяхното обработване и наблюдение във вашето дружество. Вижте кога е необходимо да поддържате регистър на вашите дейности по ОРЗД и какви са правилата и санкциите при нарушения.

Кога се прилага Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)?

ОРЗД се прилага, ако:

Дружествата, установени извън ЕС, които обработват лични данни на граждани на Съюза, трябва да определят свой представител в ЕС.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Кога не се прилага Общият регламент относно защитата на данните (GDPR)?

ОРЗД не се прилага, ако:

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Какво означава „лични данни"?

Под лични данни се разбира всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, наричано още субект на данните. Личните данни включват информация, като например:

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Кой обработва личните данни?

При обработването личните данни могат да преминават през различни дружества или организации. В рамките на този цикъл има два основни профила, които се занимават с обработката на лични данни:

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

Кой наблюдава как се обработват личните данни в рамките на дадено дружество?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД), което може да е назначено от дружеството, наблюдава обработката на личните данни и предоставя информация и съвети на служителите, обработващи лични данни, във връзка с техните задължения. ДЛЗД си сътрудничи със съответния орган за защита на данните (ОЗД) и осъществява връзката между органа и физически лица.

Свържете се с нас за повече информация за нашите B2B услуги.

Кога следва да назначите длъжностно лице по защита на данните?

Вашето дружество има задължение да назначи ДЛЗД, когато:

Например ако дружеството ви обработва лични данни за нуждите на целенасочената реклама чрез търсачки въз основа на онлайн поведението на хората, то задължително трябва да има длъжностно лице по защита на данните. Ако обаче изпращате рекламни материали на вашите клиенти само веднъж годишно, тогава дружеството ви не се нуждае от длъжностно лице по защита на данните. По подобен начин, ако сте лекар и събирате данни за здравето на пациентите си, вероятно не е необходимо да има ДЛЗД. Ако обаче обработвате лични данни, свързани с генетиката и здравето, за дадена болница, тогава е необходимо да бъде назначено ДЛЗД.

ДЛЗД може да бъде член на персонала на вашата организация или да бъде наето отвън въз основа на договор за предоставяне на услуга. ДЛЗД може да бъде физическо лице или структура в рамките на дадена организация.

Свържете се с нас за повече информация за нашите правни & B2B услуги.

legal services @kadikom
@kadikom